Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Žiadosť o vydanie kreditnej platobnej karty - online žiadosť

  Osobné údaje o klientovi
  prezrieť
  Adresa trvalého bydliska
  Korešpondenčná adresa
  Údaje o zamestnaní
  prezrieť
  NEVYGENEROVALO ZAMESTNANIE ..... :-(
  Údaje k používaniu kreditnej karty
  prezrieť
  Osobný účet klienta

  V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 máte možnosť vo formulári žiadosti vyplniť číslo účtu v tvare BBAN aj v tvare IBAN


  Záujem o čerpanie bezhotovostným prevodom *
  Súhlas s BH prevodom vo výške 100% úverového rámca po schválení žiadosti *


  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3

  Rozhodcovská doložka*

  Banka navrhuje držiteľovi karty, aby prípadné spory z kreditnej karty boli rozhodnuté prednostne mimosúdnym riešením sporov v rozhodcovskom konaní prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SBA“) zriadeného v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídlom rozhodcovského konania je Bratislava. Rozhodca rozhoduje vo veci spravidla bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predložených stranami v lehote stanovenej rozhodcom.
  Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný, má pre strany rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a na jeho podklade je možné vykonať exekúciu. V prípade udelenia súhlasu mi Banka zašle v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní písomný návrh spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.


  Prosím, oboznámte sa s obsahom nižšie uvedených súhlasov.
  Potvrdením súhlasov 1 a 5 umožníte rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie Žiadosti.

  Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Súhlasím s tým, aby VÚB, a.s., poskytla moje osobné údaje a informácie, ktoré tvoria bankové tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo alebo skupiny VÚB. Súhlas s následným spracúvaním týchto údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia 5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno odvolať písomným oznámením na adresu banky.
  Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní bankových služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným banke.
  Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov a údajov tvoriacich predmet bankového tajomstva v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, ako aj údaje o využívaní finančnej služby v prípade uzavretia Zmluvy, a to spoločnosti CFH na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany CFH formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CFH možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného spoločnosti CFH.
  Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť VÚB, a.s., na účel overenia údajov uvedených v žiadosti, sprístupnila alebo poskytla tie osobné údaje uvedené v žiadosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie schopnosti splácať úver, tretím osobám, ktoré vedia potvrdiť ich pravdivosť (napr. zamestnávateľ) a aby tieto tretie osoby poskytli spoločnosti VÚB, a.s., informáciu o pravdivosti uvedených údajov.
  V zmysle § 91 ods. 1 a v nadväznosti na § 92a Zákona o bankách súhlasím s poskytovaním a sprístupňovaním údajov o bankových obchodoch uzatvorených s VÚB, a.s. (vrátane údajov získaných VÚB, a.s., pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov, na účely posúdenia mojej schopnosti splácať úver v rozsahu a za podmienok uvedených: i) v § 92a Zákona o bankách: prevádzkovateľovi spoločného registra bankových informácií, ktorým je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO:35 869 810, so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava (ďalej „SRBI“); subjektom povereným spracúvaním údajov v SRBI; bankám a pobočkám zahraničných bánk; prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava (ďalej „NRKI“) oprávneným užívateľom NRKI; ii) v § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“): veriteľom podľa § 20 ods. 1 písm. a) tohto zákona, bankám, zahraničným bankám a pobočkám zahraničných bánk a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť posudzovať schopnosť splácať úver; iii) v zákone č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie (odo dňa jeho účinnosti): veriteľom podľa tohto zákona a príslušným registrom, prostredníctvom ktorých si tieto subjekty plnia povinnosť posudzovať schopnosť splácať úver; a to všetko na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia a v prípade uzatvorenia bankového obchodu, na dobu stanovenú v Zákone o bankách alebo v Zákone o spotrebiteľských úveroch, resp. Zákone o úveroch na bývanie.
  Podpisom tohto dokumentu udeľujem v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
  a) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (najmä poskytnutie doplnkovej služby),
  b) osobám, ktoré banka poverila výkonom niektorých činností spojených s prevádzkou banky v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie ich záväzkov; zoznam týchto osôb banka uvedie v zozname sprostredkovateľov poverených na spracovanie osobných údajov na svojej internetovej stránke.
  Banka v zmluvnom vzťahu s týmito osobami zabezpečí povinnosť zachovávať bankové tajomstvo.
  Žiadosť o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty ako súčasť marketingovej ponuky

  Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/la vydanie kreditnej platobnej karty, žiadam v súvislosti so zasielaním marketingových ponúk aj o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s., ktorá bude súčasťou marketingovej ponuky. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania kreditnej platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie kreditnej platobnej karty nemám právny nárok.

  Žiadosť o zavedenie predzmluvného vzťahu podľa § 10 ods. 3, písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke.