Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Žiadosť o vydanie kreditnej karty - online žiadosť

  Osobné údaje o klientovi
  prezrieť
  Adresa trvalého bydliska
  Korešpondenčná adresa
  Údaje o zamestnaní
  prezrieť
  Údaje k používaniu kreditnej karty
  prezrieť
  Osobný účet klienta

  V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 máte možnosť vo formulári žiadosti vyplniť číslo účtu v tvare BBAN aj v tvare IBAN


  Záujem o čerpanie bezhotovostným prevodom *
  Účet na bezhotovostný prevod


  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3

  Rozhodcovská doložka*

  Banka navrhuje držiteľovi karty, aby prípadné spory z kreditnej karty boli rozhodnuté prednostne mimosúdnym riešením sporov v rozhodcovskom konaní prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SBA“) zriadeného v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídlom rozhodcovského konania je Bratislava. Rozhodca rozhoduje vo veci spravidla bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predložených stranami v lehote stanovenej rozhodcom.
  Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný, má pre strany rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a na jeho podklade je možné vykonať exekúciu. V prípade udelenia súhlasu mi Banka zašle v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní písomný návrh spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.


  Prosím, oboznámte sa s obsahom nižšie uvedených súhlasov.
  Potvrdením súhlasov 1, 2 a 6 umožníte rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie Žiadosti
  a v prípade súhlasov 3 až 5 získate možnosť byť informovaný o nových ponukách a novinkách.

  Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ Spoločného registra bankových informácií („SRBI“) spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava („SBCB“), prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového registra klientskych informácií („NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o uzatváranom bankovom obchode vrátane údajov, ktoré banka získala pri rokovaní o jeho uzatvorení a údaju, či bol bankový obchod uzatvorený. Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tejto žiadosti.

  V prípade, ak bude predmetný obchod uzatvorený, súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ SRBI, spoločnosť SBCB, prostredníctvom prevádzkovateľa NRKI, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, mojej platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov. Súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

  Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli banke poskytnuté údaje z informačného systému NRKI o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Súhlasím s tým, aby VÚB, a.s., poskytla moje osobné údaje a informácie, ktoré tvoria bankové tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo alebo skupiny VÚB. Súhlas s následným spracúvaním týchto údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia 5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno odvolať písomným oznámením na adresu banky.
  Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní bankových služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným banke.
  Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov a údajov tvoriacich predmet bankového tajomstva v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, ako aj údaje o využívaní finančnej služby v prípade uzavretia Zmluvy, a to spoločnosti CFH na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany CFH formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CFH možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného spoločnosti CFH.
  Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť VÚB, a.s., na účel overenia údajov uvedených v žiadosti, sprístupnila alebo poskytla tie osobné údaje uvedené v žiadosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie schopnosti splácať úver, tretím osobám, ktoré vedia potvrdiť ich pravdivosť (napr. zamestnávateľ) a aby tieto tretie osoby poskytli spoločnosti VÚB, a.s., informáciu o pravdivosti uvedených údajov.
  Podpisom tohto dokumentu udeľujem v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
  a) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (najmä poskytnutie doplnkovej služby),
  b) osobám, ktoré banka poverila výkonom niektorých činností spojených s prevádzkou banky v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie ich záväzkov; zoznam týchto osôb banka uvedie v zozname sprostredkovateľov poverených na spracovanie osobných údajov na svojej internetovej stránke.
  Banka v zmluvnom vzťahu s týmito osobami zabezpečí povinnosť zachovávať bankové tajomstvo.
  Žiadosť o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty ako súčasť marketingovej ponuky

  Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/la vydanie kreditnej platobnej karty, žiadam v súvislosti so zasielaním marketingových ponúk aj o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s., ktorá bude súčasťou marketingovej ponuky. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania kreditnej platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie kreditnej platobnej karty nemám právny nárok.

  Žiadosť o zavedenie predzmluvného vzťahu podľa § 10 ods. 3, písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke.